Google Workspace İş Ortağınız

   0543 160 46 57    info@htekin.com  

Nitel ve Nicel Araştırma Nedir? Temel Tanımlar

Nitel ve Nicel Araştırma

Araştırmalar bilgi edinmek amaçlı yapılan sistemli çalışmalardır. Genel olarak araştırmalar Nitel ve Nicel Araştırma olmak üzere iki ana başlıkta incelenir. Nitel ve Nicel Araştırma farklı konulara odaklanan ve farklı veri türlerini elde etmek için kullanılan araştırma türleridir. Bu yazımızda Nitel ve Nicel Araştırma türlerinin farklarını, kullanım amaçlarını, yöntemlerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Peki Nitel ve Nicel Araştırma Nedir? 

Nitel ve Nicel Araştırma Nedir?

Araştırma yöntemleri açısından farklılık gösteren Nitel (Qualitative) ve Nicel (Quantitative) Araştırma, veri toplamak için yapılan araştırma türlerindendir. Nitel ve Nicel araştırma yaklaşımlarını kısaca açıklamak gerekirse; 

Nitel Araştırma Tanımı Nedir?

Daha detaylı veri elde etmeyi hedefleyen Nitel (Qualitative) araştırma, katılımcıların deneyimine odaklanır. Veriler genel olarak metin, görüşme gibi kalitatif yöntemlerle elde edilir. 

Nicel Araştırma Tanımı Nedir?

Sayısal veri elde etmeyi hedefleyen Nicel (Quantitative) Araştırma ise istatistiksel analiz yapmaya odaklanır. Veriler genel olarak anket, ve ölçek gibi yöntemler ile toplanır. 

Bu iki araştırma türü farklı verileri elde etmek, farklı soruları yanıtlamak ve farklı amaçlar için kullanılır. Peki bu farklılıklar nelerdir? 

Nitel ve Nicel Araştırma Nedir

Nitel ve Nicel Araştırma Arasındaki Farklılıklar

Araştırma türlerinden Nitel ve Nicel Araştırma arasındaki farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Nitel Araştırma kullanıcı deneyimlerini, kalitatif yöntemler kullanarak metin tabanlı incelerken; nicel araştırma sayısal veriler kullanır ve istatistiksel analiz yapar.
 • Nitel Araştırma daha ayrıntılı veriler elde etmek için, nicel araştırma daha genel eğilimleri ölçmek için kullanılır. 
 • Nitel araştırma küçük gruplar üzerinde yapılırken, nicel araştırma ile daha geniş kitleler üzerinde çalışma yapılır. 

Her iki yaklaşımda da veri elde etmek için amaca uygun yöntemler kullanılır. Araştırma konusu ve hedefe yönelik olarak bir yöntem belirlenir. Peki Nitel ve Nicel araştırma yöntemleri nelerdir? 

Nitel ve Nicel Araştırma Arasındaki Farklılıklar

Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir? 

Hedef verilere göre iki araştırma türünde de farklı yöntemler kullanılır. İşte Nitel ve Nicel Araştırma yöntemlerinden bazıları;

Nitel Araştırma Yöntemleri 

Nitel Araştırma; verilerin kalitatif olarak toplanması ile analiz ve yorum yapılmasıdır. Bazı nitel Araştırma yöntemleri şunlardır:

 • Gözlem ve Katılımcı Gözlem: Katılımcıları doğal ortamda gözlemleyen araştırmacılar, bazı durumlarda katılımcı gibi davranarak onların deneyimlerini anlamaya çalışır. 
 • Derinlemesine Mülakatlar: Katılımcılar ile görüşme yapan araştırmacılar düşüncelerini anlamaya çalışır. Bu görüşmeler bireysel veya grup halinde yapılabilir. 
 • Odağa Dayalı Gruplar: Bir konu veya ürün hakkında kullanıcıların deneyim ve görüşlerini analiz etmek için kullanılır. 
 • Etnografik Araştırmalar: Bir grubun kültürünü, yaşam tarzını, ve değerlerini araştırmak için bu grubun üyesiymiş gibi davranan araştırmacılar tarafından veriler toplanır. Genellikle sosyoloji ve psikoloji alanında kullanılır. 
 • Durum Çalışmaları: Karmaşık durumların açıklığa kavuşturulması için birden fazla veri kaynağı kullanarak durumu anlamaya yönelik yapılan çalışmalardır. 

Nicel Araştırma Yöntemleri

Nitel Araştırma sayısal verilerin toplanarak analiz edilmesidir. Bazı nicel araştırma yöntemleri ise şunlardır:

 • Anketler ve Sözlü Anketler: Belirli soruları içeren anketler katılımcılara dağıtılarak veri elde etmeyi hedefler. Geniş örneklem ile çalışmak için uygun bir yöntemdir. 
 • Deneysel Araştırmalar: Bir hipotezin neden-sonuç ilişkisini anlamak için yapılan deneysel araştırma yöntemidir. 
 • Korelasyon Araştırmaları: Değişkenler arasındaki bağlantıyı anlamak için kullanılan analiz yöntemidir. İki veya daha fazla değişkenin nasıl ilişkilendiklerini istatistiksel olarak ölçer. 
 • Quasi-Deneysel Araştırmalar: Deneyselliği sınırlandırılmış, ancak bazı deneysel öğeleri içeren araştırma türüdür. Katılımcılar rastgele seçilmez ve koşullara uygun veriler kullanılır. 
 • Meta-Analizler: Farklı araştırma verilerinin toplanıp analiz edilerek yeni sonuçlar elde edilmesini amaçlar. Bağımsız birkaç araştırmanın sonucu ile daha geniş sonuçlar elde etmeyi hedefler. 

Her iki araştırma yönteminin de avantajları ve dezavantajları bulunur. Hangi konuda araştırma yapmak istediğiniz, hangi sorulara yanıt aradığınız ve hedefe yönelik özellikler gibi konulara dikkat ederek araştırma yöntemini seçmek gerekmektedir. 

Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir

Nitel ve Nicel Araştırma Özellikleri Nelerdir? 

Her iki tür de farklı yaklaşım tekniklerine sahip araştırma türüdür. Peki Nitel ve Nicel Araştırma Özellikleri nelerdir?

Nitel Araştırma Özellikleri

 • Açıklayıcıdır ve daha detaylı analiz eder. 
 • Metin veya görüşmeler sonucu elde edilen sözel veya sayısal verileri kullanır. 
 • Katılımcıların deneyimlerini analiz etmeye yöneliktir. 
 • Araştırmacılar daha esnek ve araştırma konusuna duyarlıdır. 
 • Küçük gruplarla detaylı analizler yapıldığı için genellemelere müsait değildir. 

Nicel Araştırma Özellikleri

 • Ölçülebilir somut veriler edinmeyi amaçlar. 
 • Deneysel ölçümler ve anket gibi yöntemler kullanılır. 
 • Sayısal veriler toplanarak analiz edilir.
 • Büyük örneklem gruplarla çalışır ve genelleme yapar. 
 • Standart yöntem ve ölçüm verileri kullanılır. 

Bu iki araştırma türü araştırma konusuna yanıt aranan sorulara göre tercih edilmelidir. Hangi araştırma yönteminin size uygun olduğunu seçerken araştırma amacına, veri toplama yöntemine ve araştırma konusuna dikkat etmeniz gerekmektedir.  

Nitel ve Nicel Araştırma Örnekleri

İki yöntem arasındaki farkın daha iyi anlaşılması için birkaç Nitel ve Nicel araştırma örnekleri hazırladık.

Nitel Örnekleri

İnsan deneyimlerini veya karışık durumları açıklamak için kullanılan Nitel (Qualitative) Araştırma sözel ve açıklayıcı veriler toplanarak analiz edilir. Gözlem, mülakat, içerik analizleri başlıca veri kaynaklarıdır. Nitel araştırma örnekleri:

 • Bir grubun kültürünü anlamak için katılımcıların günlük yaşamlarını analiz etmek. 
 • Bir psikoloğun insanların stres ile başa çıkma yöntemlerini analiz etmek için grup görüşmeleri yapması. 
 • Öğretmenlerin sınıf içi etkileşimi değerlendirmek için gözlem yapması. 

Nicel Örnekleri

Sayısal verilerin toplanarak analiz edilmesine dayanan Nicel (Quantitative) araştırma genel eğilimleri belirlemeyi hedefler. Anketler, formlar, gözlem notları başlıca veri kaynaklarıdır. Nicel araştırma örnekleri:

 • Anket aracılığı ile bir şirketin müşteri memnuniyetini ölçmesi. 
 • Bir topluluğun yaş, cinsiyet, gelir gibi özelliklerini analiz etmek. 
 • Bir ekonomistin sayısal veriler kullanarak işsizlik oranını analiz etmesi. 

Bu örnekler nitel ve nicel araştırma arasındaki farkı anlamaya yöneliktir. Nitel araştırma daha detaylı ve kalitatif yöntemler sunarken; nicel araştırma daha nesnel ve niceliksel sonuçlar verir. 

Sonuç: Araştırmanın Değeri

Nitel ve nicel araştırmanın, sosyal bilimler, pazarlama, psikoloji ve daha pek çok alanda, toplumsal olayları ve insan davranışlarını anlamak için son derece değerli olduğunu söylemek gerekir. Her iki yöntem de kendi başına yeterli olmasa da, birlikte kullanıldığında, derin ve zengin bilgilere ulaşma potansiyeli sağlar. Bu yüzden, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini anlamak ve nasıl etkili bir şekilde uygulanacağını bilmek önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Nitel ve nicel araştırma hakkında merak edilen ve sıkça sorulan soruları sizler için yanıtladık. 

Nitel ve nicel araştırma hangi durumlarda kullanılır?

Nitel araştırma, detaylı bilgi gerektiren durumlar, henüz az çalışma yapılmış konular hakkında bilgi edinmek, hipotez geliştirme aşamasında ve kültürel ve sosyal değişimleri anlamak için yapılırken; nicel araştırma, geniş bir kitlenin görüşü ile ilgili sayısal veriler elde etmek, genelleme yapmak, istatiksel veri elde etmek ve nicel değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullanılır. 

Nitel ve nicel araştırmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Her iki araştırmanın da avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Nitel ve nicel araştırmanın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir:

Nitel Araştırmanın Avantajları: Detaylı araştırma yapma imkanı sunar. Yeni hipotezler elde etmek için kullanılabilir. Katılımcılar için daha esnek bir yapı ve özgürlük imkanı tanır. Kişisel deneyimleri anlamak için etkili bir yöntemdir. 

Nitel Araştırmanın Dezavantajları: Küçük gruplar üzerinde çalışıldığı için genelleme yapmak zordur. Verilerin analizi araştırmacının yorumuna dayalıdır. Fazla zaman ve kaynak gerektirir. 

Nicel Araştırmanın Avantajları: Sayısal veriler ile istatistiksel analizler sunar. Büyük örneklem gruplar üzerinde çalışıldığı için genelleme mümkündür. Verilerin yorumu nesnel dir. 

Nicel Araştırmanın Dezavantajları: Duygusal ve öznel olanlarla ilgilenmez. Ayrıntılı araştırma yapmaz, sayısal verilere dayanır. Sadece belirli türdeki verileri toplar. 

Nitel ve nicel araştırmada veri analizi nasıl yapılır?

Nitel araştırmada veriler kalitatif (metin, görüşme, gözlem) formdadır. Bu nedenle içerik ve tematik analiz gibi yöntemler kullanılır. Nicel araştırmada ise veriler sayısal formdadır. Bu nedenle istatistiksel analiz yöntemi kullanılır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hizmetler
İletişim bilgileri
Bizi Takip edin
Çalışma Saatleri:

Telif Hakkı © 2024 HTekin. Tüm Hakları Saklıdır.